Krantenberichten 1916, derde kwartaal

Krantenberichten 1916, derde kwartaal

1 juli
Honselersdijk; ‘Een groentenhandelaar verloor zijn portefeuille met geldswaarde, vermoedelijk in het veilinggebouw of aan het station. Nadat het verlies was uitgeklonken, werd het verlorene terugbezorgd door den chef der tramhalte, waar het in het wachtlokaal gevonden was.’

5 juli
Naaldwijk; het is voor de teelt van 1916 – 1917 moeilijk om aan kunstmest te komen. De grotere bedrijven kopen in via een vereniging, maar voor de kleinere blijft het moeilijk. Nu kunnen deze bestellen bij de firma P. Kuijvenhoven & Zn. In Naaldwijk, die bestellingen voor de verkoop in het klein aanneemt en levert voor minder dan 2 ha grond, volgens de daarvoor bestaande maatstaf.

Honselersdijk; tijdens een ledenvergadering van de veiling stelde het bestuur voor om iedere dag aardappelen te veilen en die onder de strikt geldende voorschriften te exporteren. De aardappels moesten in balen aangeleverd worden met op elke baal een label met de naam van de tuinder. Als men mocht veilen en uitvoeren zou het bestuur van de veiling hier zorg voor dragen. Ook de financiële afwikkeling nam het voor zijn rekening. De leden stemden hiermee in.

15 juli
Naaldwijk; ‘De veilingen van aardappelen voor het buitenland, die hier thans elken voormiddag te half 12 beginnen, slagen uitstekend en brengen geheel de levendigheid mee van de groote verkoopingen, die in deze tijd anders ’s avonds plaats hebben. Er zijn veel belangstellenden en veel koopers en de handel loopt vlot. In enkele minuten wordt er voor     ƒ 15.000 à ƒ 20.000 verkocht.

Het bondsbestuur heeft een gezonden maatregel getroffen door de groote veiling voor aardappelen binnen de voorgeschreven grenslijnen op deze wijze als één geheel in stand te houden. De handel vindt nu zijn partijen op 1 plaats aangeboden. Zooals bekend is, liggen de aardappelen voor binnen- en buitenland beide in elke veilingplaats gereed. En zoo kalm en rustig het is te Naaldwijk, zoo bezig en woelig is het in de veilinggebouwen, daar nu op elke veiling dezelfde hoeveelheid, die voor het buitenland is verkocht in 1 partij moet verhandeld worden op naam van den teler, zooals dit gewoonlijk op de kleine veilingen geschiedt. Maar de partijen zijn thans zeer veel grooter, nu de hoeveelheden voor binnen- en buitenland gelijk moeten zijn. Dan moeten ook nog de verkochte aardappelen voor het buitenland verwerkt worden en dat alles brengt met den verkoop van den bonten zomeroogst een groote drukte op de veiling teweeg.’

19 juli
Naaldwijk; ‘De minister van Landbouw stelt dit jaar toelagen beschikbaar voor jonge lieden van goeden aanleg, die het onderwijs willen volgen aan een tuinbouwwinterschool. De regeling geldt voor zes scholen, waaronder ook de tuinbouwwinterschool alhier. Belanghebbenden moeten zich voor 1 september aanmelden bij den directeur der school. Zij zullen aan bepaalde eischen moeten voldoen om toekenning van de toelage te kunnen bekomen.’

‘Toen een drietal kinderen Zondag voor een openstaand dakvenster speelde en één hunner in de opening kwam en te ver voorover boog, viel het kind van boven neer op de straat, waar het door de verschrikte moeder werd opgenomen. Gelukkig was het huis niet hoog en de kleine schijnt zich bij den val niet zeer ernstig verwond te hebben.’

22 juli
Naaldwijk; In het verslag van de raadsvergadering komt onder meer het oude postkantoor ter sprake. Het staat inmiddels een half jaar leeg en de discussie draait weer om de volgende punten, in bezit houden en verhuren, of eventueel afbreken, of verkopen. Na lange discussies wordt besloten het gebouw te verkopen.

Verder is men voornemens de Dijkweg te bestraten. Dit was al eerder besloten, maar ‘onder invloed der tijdsomstandigheden’ uitgesteld. Nu is het dringend nodig. De bestrating van de Koningstraat moet dringend vernieuwd worden.

Op het derde blad van deze krant is het volledige verslag van de raadsvergadering van 18 juli te lezen.

26 juli
Honselersdijk; ‘Donderdag werden hier in den Broekpolder oefeningen gehouden met afweergeschut voor vliegtuigen. En deze groote vogels waren er ook bij. Hoog in de lucht snorden zij met zwaar gebrom rond en werden door de troepen beschoten. Het was een belangwekkende oefening.’

29 juli
Naaldwijk; Het Bondsbestuur van de Vereeniging Westland hield een vergadering in café ‘Westlandia’ over te nemen maatregelen betreffende aardappelen. Een grote partij, bestemd voor Engeland, werd door de keurmeesters in Rotterdam goedgekeurd, ook de controleur keurde ze goed. De hoofdcontroleur maakte een kleine aantekening dat er enkele te kleine in de balen zaten, maar liet het daarbij. De commies echter, met het toezicht op de inlading aan de boot belast, weigerde op grond hiervan de partij en liet deze door een inspecteur in beslag nemen. Later werd dit beslag weer opgeheven, en werden de aardappelen voor binnen- en buitenland goedgekeurd. Inmiddels was de boot naar Engeland al vertrokken en waren de aardappels nog steeds in Rotterdam. Na overleg met Engeland, speciaal met Londen, bleek dat er een overschot aan aardappels daar was en dat men maar geen nieuwe partijen moest zenden. Er werd hevig gepraat wat te doen met de 1300 balen, in Rotterdam veilen, of weer in het Westland veilen? Maar overal waren al genoeg aardappels. Uiteindelijk kreeg de heer Disselkoen machtiging zich in verbinding te stellen met een handelaar te Rotterdam, wat tot resultaat heeft dat deze op zich neemt de aardappelen op te ruimen. Men is hevig verontwaardigd over de gang van zaken, de regering geeft niet thuis en men is bang, dat in de toekomst voor andere groente ook iets dergelijks gaat spelen. De grote bonen, waar de tuinder 60 cent voor krijgt, worden op de Haagse markt voor ƒ1,20 verkocht. De koopman heeft dus evenveel als de tuinder, terwijl de laatste ook nog de productiekosten voor zijn rekening heeft.
De voorzitter meldt dat er een uitvoervergunning is afgegeven voor zilveruien en sjalotten, maar voor de pootuien nog niet. Hier zit het Westland dringend om verlegen. De minister is enkele malen telegrafisch gevraagd om hier voor te zorgen, maar helaas, de vraag is onbeantwoord gebleven. (een volledig verslag is te lezen in de Westlandsche courant van 29 juli, op het voorblad.

9 augustus
Naaldwijk; ‘Vrijdagmiddag werd op de veiling alhier door een van het personeel ontdekt dat enkele handpeertjes van de veilingtafel verhuisden naar den zak van een bewonderaar, die op een vriendelijke aanmaning daartoe niet bereid bleek den inhoud van zijn zakken te laten zien. Eerst nadat de voorzitter, de heer Joh. Hofman, hem daartoe uitnoodigde, voldeed hij er aan en kwamen de peren weer tevoorschijn.

De plichtsbetrachting van den voorzitter moge bij de tuinders waardeering vinden, bij den “geinculpeerde” was dit blijkbaar minder het geval; althans bij het naar huis gaan werd hij door een paar zoons van den perenliefhebber lastig gevallen en zelfs met de vuisten gedreigd. Toch is het te wenschen dat allen op de veiling voortdurend scherp toezien, om het herhaaldelijk wegraken (maar al te vaak ontvreemden) van produkten zoo veel mogelijk te verminderen.’

23 augustus
Naaldwijk; ‘De muziektent op het Plein krijgt nu zijn dakbedekking, die bestaat uit eternit, een mengsel van asbestvezels met een bindmiddel van cement. De kap is rood van kleur, wat goed staat onder het groen der boomen. Het eternit schijnt groote duurzaamheid te bezitten en goed bestand te zijn tegen vocht en weersinvloeden. Dat is daar onder het geboomte een       eerste eisch. Crescendo’s tent komt zoetjes aan geheel in orde.’

26 augustus
Naaldwijk; De heer K. Bottema, inwoner van Naaldwijk richt het volgende verzoek aan de Gedeputeerde Staten. ‘Ondergeteekende, inwoner van de kom der gemeente Naaldwijk, geeft met verschuldigden eerbied te kennen: dat hij met leedwezen heeft kennis genomen van het besluit van den Gemeenteraad van 18 juli jl. om over te gaan tot verkoop van het oude post- en telegraafkantoor, staande op den hoek van de Heerenstraat en Molenstraat; dat hij dit besluit in strijd acht met het gemeentebelang op de navolgende gronden:

  1. De kom van de gemeente is als dorp van zeer oude wording bijzonder nauw gebouwd. In deze kom vormen de straten Molenstraat en Heerenstraat met een rijweg van 4 tot 5 M. breedte deelen van den grooten verkeersweg tusschen de omliggende plaatsen. Deze verkeersweg is in de kom tweemaal rechthoekig gebogen. Op een dier scherpe en nauwe bochten, waar tevens nog de weg naar Monster uitkomt, ligt het oude post- en telegraafkantoor en wel zoo, dat het verkeer om den hoek door het ontbreken van uitzicht en ruimte zeer gevaarlijk is.’

Hij gaat verder over de vele zaken die in genoemde straten gevestigd zijn en zijn opinie dat het verkeer steeds drukker gaat worden. Eveneens noemt hij de al eerder in de raad genoemde mogelijkheid de bovenverdieping te verhuren aan het hoofd van de openbare school enz. enz. Voor een volledig verslag zie de krant van  26 augustus, blad 1.

6  september
Naaldwijk; ‘In den laatsten tijd deed zich hier een tekort gevoelen aan R.K. kosthuizen, doordat uit alle streken van ons land aanvragen kwamen van jongelieden, die hier in den tuinbouw theoretisch en practisch wenschen opgeleid te worden. De Zeer Eerw. Heer pastoor Wierdels tracht nu te komen tot stichting van een R.K. Woningbureau.’

13 september
Naaldwijk; In gebouw Hulp en Voorzorg werd een vergadering gehouden van de Nutsafdeeling Westlandsche Dorpen. ‘De voorzitter brengt verslag uit van de algemeene vergadering en wijst op het besluit om aan te dringen om uitbreiding van de Woningwet in dien zin, dat bij de huizen eenig land zal beschikbaar gesteld worden voor arbeiders en kleine boeren, ook zoo, dat zij het pand met grond zelf in bezit kunnen verwerven.’

20 september
Naaldwijk; ‘De Burgemeester heeft tot de motorwielrijders en automobilisten in deze gemeente het volgend schrijven gericht: “Ondanks de in deze gemeente geplaatste borden met beleefd verzoek aan automobilisten en motorwielrijders om langzaam te rijden, wordt hieraan geen gevolg gegeven. Het zou mij ten zeerste spijten, wanneer de Raad noodgedwongen tot instelling van een maximum snelheid zou moeten overgaan. Waar nu U het zelf in de hand hebt om een dergelijken hoogst onaangenamen maatregel tot beperking van de snelheid te voorkomen,  doe ik een ernstig beroep op Uwer medewerking om aan dit verzoek te voldoen. Intusschen heb ik aan de politie last gegeven onmiddellijk na overtreding van art. 15 van het motor- en rijwielreglement proces-verbaal op te maken”.

‘Vanwege Ged. Staten van Zuid-Holland is een onderzoek ingesteld naar de ligging van het oude postkantoor in verband met de verkeerstoestanden op den bekenden hoek Heerenstraat-Molenstraat. Dit onderzoek zal wel een gevolg zijn van de adressen aan Ged. Staten gezonden naar aanleiding van het raadsbesluit om het pand te verkoopen.’

30 september
Naaldwijk; ‘Met groote voortvarendheid heeft het gemeentebestuur voorzien in de eerste en dringende behoeften van de Rembrandtstraat, die sinds enkele dagen in eigendom aan de gemeente behoort. Reeds Maandag werden de palen voor de verlichting geplaatst – een 4-tal – en denzelfden avond nog was de straat helder verlicht. Dit feit is niet zonder beteekenis, nu de dagen korten. In de Rembrandtstraat staat toch het nieuwe post- en telegraafkantoor, en wanneer men na 9 uur in de donkere straat de brievenbus moest hebben, was dat geen gemakkelijke taak. De verbetering der bestrating zal nu wel spoedig volgen.’

Honselersdijk; ‘Aan het eind van de Molenlaan huist in deze dagen een zigeunersfamilie in de bekende woonwagens. Het hoofd van de familie werd ernstig gewond door een trap van een paard tegen de borst, zoodat de geneesheer moest komen. De gewonde ligt nu al een paar dagen op een wei in de open lucht, in de onmiddellijke nabijheid der wagens. De leden van het gezelschap liggen ’s nachts ook op de wei om een vuurtjes. Dit nomadenleven trekt zeer de aandacht van vele nieuwsgieren, die vooral Zondag in groot aantal naar het gezelschap kwamen kijken. De zigeuners hadden geen nadeel van deze nieuwsgierigheid, want zij lijden niet aan een overgroote mate van bescheidenheid, die luidjes.’

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *