Krantenberichten 1916 vierde kwartaal

Krantenberichten 1916 vierde kwartaal

Het laatste kwartaal van 1916 heeft weinig nieuws te melden. Hetgeen opvalt is dat als een huis of tuin van eigenaar wisselt, dit meestal in het openbaar verkocht wordt of geveild. Idem met huisraad. De verslagen van vergaderingen die plaatsvonden in dit kwartaal waren zonder uitzondering erg lang, vandaar een korte inhoud en verwijzing naar het hele verslag.

4 Oktober
Naaldwijk; ‘Verkooping van Meubelen en Huisraad, alsmede Steigerhout, Steigertouwen, Planken, Steen, Handwagen en andere zaken, tot de metselaars-affaire behoorende, om contant geld, door den Notaris W. LAGERWEIJ te Naaldwijk op Donderdag 5 October 1916, des namiddags 1 uur, ten sterfhuize van Mejuffrouw de Wed. J. VAN DER MEER, Wilhelminaplein A20, te Naaldwijk. Te bezichtigen des morgens op den dag der verkooping van des voormiddags 10 tot 12 uur.’

7 oktober
Honselersdijk; Bij verstrating van de Naaldwijkse weg wordt aan de kant langs de bomen een rijwielpad aangelegd met een grondslag van oude stenen. Een flinke verbetering. De rand van de weg was door voor wielrijders steeds gevaarlijk, vooral waar de wortels de grond hadden opgewerkt.

Naaldwijk; Ds. Lamping herdacht op 4 oktober zijn 25 jarig jubileum als predikant van de Ned. Herv. Gemeente in Naaldwijk. Het werd een feestelijke dag, met cadeaus en een receptie. De kinderen van de kleuterschool kwamen voor hem zingen en ’s avonds werd een kerkdienst gehouden. Hij werd toegesproken en na de dienst kwam de muziekvereniging Crescendo voor hem spelen.

11 oktober
Naaldwijk; de heer K. Bottema, bekend – of berucht – om zijn ingezonden stukken in de krant, had aan Ged. Staten gevraagd de verkoop van het oude postkantoor op de hoek van de Molenstraat en Herenstraat niet goed te keuren. Dit omdat hij van mening was dat het gesloopt moest worden om de bocht aldaar breder te kunnen maken. Doch G.S. zag geen aanleiding om te verkoop tegen te houden.

Een zeer uitgebreid verslag van de veilingvergadering. Men wil de veiling uitbreiden, of toch niet. Men wil de Proeftuin erbij kopen, of toch niet. Men wil een ander terrein kopen, of toch niet. Zo gaat het een hele bladzijde door. (bladz. 5)

18 oktober
Naaldwijk; een uitgebreid artikel over de te nemen plannen voor uitbreiding van de veiling. Voor en tegen, een schema en getallen, kortom twee bladzijden met mogelijke of onmogelijke punten. (bladz 5 en 6)

21 oktober
Naaldwijk; op bladz. 9 een hele verhandeling over uitbreidingsplannen van de groenteveiling aan de Zuidweg.
Op 18 oktober werd de veiling door de voorzitter, de heer Joh. Hofman even onderbroken voor een bijzondere mededeling. Ondanks de bange omstandigheden werd het veilingbedrag in 1916 het hoogste; de onderbreking kwam op het moment dat een koper het miljoen overschreed. De voorzitter bedankte tuinders en kooplieden en nodigde alle aanwezigen uit deze gebeurtenis met een glas wijn en een sigaar te herdenken. De handelaar die door zijn laatste koop het miljoen volmaakte kreeg een kistje sigaren aangeboden. Het bestuur had zich goed voorbereid, want de enige vrouwelijke koper kreeg ook een sigaar aangeboden, maar dan wel van chocola! (bladz. 9)

25 oktober
Naaldwijk; ‘De Rembrandtstraat, die onlangs de verlichting heeft gekregen, wordt thans geheel verstraat. Zoodat ze voor eind 1916 nog een zeer fatsoenlijk deel van de kom kan zijn.’

8 november
Naaldwijk; advertentie: notaris W. Lagerweij te Naaldwijk bericht dat het voormalig post- en telegraafkantoor op de hoek van de Molenstraat en Herenstraat, groot 2 aren 7 centiaren op vrijdag 3 november l.l. geveild, is ingezet op ƒ 7550- en verhoogd met ƒ 1000-. De afslag blijft bepaald op vrijdag 10 november 1916 des avonds 7 uur in het Hotel ‘Westlandia’ van de heer Ph. M.A. Droog aan de Dijkweg

Honselersdijk; ‘De heer H. Wildschut, hoofd der Chr. School alhier, heeft, mede om gezondheidsredenen, ontslag aangevraagd. Naar wij vernemen gaat de heer W. het tuindersbedrijf ter hand nemen.’

18 november
Naaldwijk; ‘Nader blijkt ons, dat de koopster van het voormalig post- en telegraafkantoor alhier, is de Rotterdamsche Bankvereeniging, te Rotterdam’.

22 november
Honselersdijk; ‘Het weiland aan den Endeldijk, ter grootte van bijna 2 H.A. en 42 Are, is Vrijdag aangekocht voor rekening van de gemeente Naaldwijk. Deze aankoop staat in verband met de verlegging van de Dijksloot, die nu door of langs het aangekochte land kan uitgegraven worden om verder ten zuiden van de Dijkstraat achter de erven en tuinen in westelijke richting te loopen naar de scheepmakerij om zich daar te vereenigen met het bestaande vaarwater. De rest van den grond of bijna het geheele perceel, zal de gemeente ongetwijfeld bestemmen voor bouwgrond ten behoeve van woningbouw, waaraan hier ook al groote behoefte bestaat. Deze aankoop mag ten zeerste toegejuicht worden.’

9 december
Naaldwijk; ‘De ledenvergadering van de hier gevestigde Veilingvereeniging nam Maandagavond met 55 stemmen voor, 39 tegen en 6 onthoudingen het besluit tot aankoop van Proeftuin Westland en aangrenzend tuintje voor de inrichting van een nieuw veilingterrein. Den volgende dag hebben verscheidene leden een verzoek bij het bestuur ingediend om opnieuw een leden vergadering te beleggen, daar er tegen de beslissing bezwaren zijn gerezen.’ In het tweede blad, bladz. 5 een uitgebreid verslag over de vergadering van de veilingvereniging.

‘De Rotterdamsche Bankvereeniging is al begonnen met de verbouwing van het aan gekochte oude postkantoor, zoodat wij hier spoedig een keurig bankgebouw zullen hebben, het nieuwste in de rij van den vooruitgang, maar niet het minst prijzenswaardige. De handel heeft zoo’n inrichting noodig‘.

13 december
Honselersdijk; verslag van de vergadering van de afdeling Honselersdijk van het Hollandsch Bloembollenkweekers Genootschap. Op pagina 5.

16 december
Naaldwijk; er wordt weer een vergadering uitgeschreven van de Veilingvereniging, want een aantal leden vindt de beslissing ongeldig, omdat niet iedereen kon stemmen hierover. (bladz. 1)

Honselersdijk; Op bladz.9 een verslag van de vergadering van de veilingvereniging in de Amalia van Solmsstraat te Honselersdijk

20 december
Naaldwijk; op pagina 1 een uitgebreid verslag van de bijzondere vergadering van de veilingvereniging, over het uitbreiden der veiling.

23 december
Naaldwijk; bladz. 2; De Westlandse tuin aan de Dijkweg, groot 2.38 ha die recentelijk geveild is werd voor 30050 gulden toegewezen aan de hoogste bieder, de heer P. v. Beveren van Loosduinen.
(bladz. 4) Aankondiging dat notaris W. Lagerwey het café ‘de vergulde Valk’ openbaar zal gaan verkopen ‘op nader te bepalen tijd’ . ‘Aan het café was een logement verbonden, waarin sedert jaren het Logements-, Café- en Stalhoudersbedrijf wordt uitgeoefend met bijbehoorend Erf, overdekte Plaats en Stalling voor 8 paarden; tevens geschikt voor andere doeleinden; gunstig gelegen nabij het dorpsplein, op den hoek van de Prins Hendrikstraat en de Koningstraat te Naaldwijk, groot 6 aren en 7 centiaren. Met het perceel van een belendenden eigenaar inmiddels uit de hand te koop. Nadere inlichtingen bij den eigenaar, den Heer A. Olsthoorn en ten kantore van voornoemde Notaris.’

Nog een advertentie; deze keer van de Vakschool voor meisjes te Naaldwijk, in het schoolgebouw Martinus Dorpiusstraat 8. Zij houden jaarlijks een BAZAAR, want ze moeten het zien te rooien met weinig geld. Deze bazaar werd gehouden op ‘den 2en Kerstdag en Woensdag en Donderdag 27 en 28 December 1916. Geopend op de werkdagen van 2 tot 9 uur, op 2en Kerstdag van 2 tot 5 uur. Voorwerpen in alle prijzen, vanaf 10 cents. Verloting met toestemming van B en W. Amusementen, buffet met ververschingen, flensjes, appelbeignets, enz.  TOEGANG VRIJ’

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *