Krantenberichten Tweede kwartaal 1917

Krantenberichten Tweede kwartaal 1917

4 april
Naaldwijk; ‘Het Nut heeft een boekje uitgegeven: “Wat zullen wij eten?” dat allerlei opgaven bevat van goedkoope gerechten en van uitsparing of vervanging van aardappelen bijvoorbeeld. Van dit boekje zijn nu reeds 150.000 stuks verspreid. Het boekje is een schat in deze tijden van schaarschte. Men vindt er ook de hooikist in beschreven en den krantenomslag, die beid of samen zooveel brandstof of petroleum kunnen besparen bij de bereiding van de spijzen. Ook ons gemeentebestuur heeft een aanzienlijk aantal van dit werkje aangekocht.’

Honselersdijk; ‘De Zeer Eerw. Heer pastoor van Buren is na langdurig lijden Maandag overleden. De overledene was de eerste geestelijke, die aan het hoofd der nieuwe kerk werd geplaatst en alzoo mede de grondvester der nieuwe parochie alhier.’

11 april
Naaldwijk; ‘In de laatste dagen is het kanongebulder uit het Zuid-Westen buitengewoon hevig geweest. Soms hield het tot in den nacht aan en met een sterkte, die gevechten op geringen afstand deed vermoeden.’
Tuinbouw, zowel als huishoudens kampen met een tekort aan brandstoffen. Het koude weer noodzaakt de tuinders bij te stoken, en er zijn veel gezinnen die noch verwarming noch verlichting hebben. Men smacht naar zacht lenteweer.

21 april
Naaldwijk; voor het nieuwe WSM station aan de Verspycklaan is langs het plantsoen voor dit gebouw een wandelpad van ijzersteen aangelegd. ‘Een mooie verbetering niet alleen voor het uiterlijk, maar ook voor de beweging, daar het pad op sommige plaatsen zeer modderig kon zijn.’

25 april
Naaldwijk; ‘De eerst aangekomen Duitsche kinderen zijn Zaterdag naar hun woonplaatsen terug gekeerd. Het verblijf hier had hun goed gedaan, maar nu komen zij in benauwende omstandigheden thuis, daar het voedselgebrek in de maanden voor den oogst het grootst is.’

28 april
Naaldwijk; Het oude gemeentehuis is door doortrekking van de gang verbonden met het aangrenzend huis, waarin beneden twee ruime vertrekken voor de gemeentelijke dienst zijn aangebracht. ‘Een even doeltreffende als mooie verbetering!’
In mei worden vergaderingen gehouden om te komen tot een centrale keuken, dit omdat voedsel schaars en duur is en veel gezinnen geen middelen hebben om te koken. Voor een klein bedrag kan men in zo’n keuken voedsel afhalen.

9 mei
Naaldwijk; De veilingbouw vordert gestaag. De vorm van de haven ziet men al, alleen ligt er nog aarde en geen water. Men hoopt alles gereed te krijgen voor de grote drukte begint

16 mei
Naaldwijk; ‘Het gebouw der Rotterdamsche Bankvereeniging (op de hoek van Molen- en Herenstraat) nadert de voltooiing. Het uitwendige biedt zich aan in een netten vorm. Het is in lichte cementkleur opgewerkt met den naam der Bank in den voorgevel, terwijl in den korten zijgevel die naam andermaal voorkomt, aangebracht op een grooten staanden steen.’

19 mei
Naaldwijk; ‘Met het straten van de Dijkweg is men begonnen vanaf de Kleine Woerdlaan. Doordat telkens de halve weg is bewerkt, kon het verkeer op dit zeer drukke punt loopende blijven.’
‘Het veilinggebouw is nu zichtbaar snel gevorderd. Een deel van de kap staat omhoog en de vlag stond er dezer dagen op. Ook is een deel van den muur verrezen en de havenkom wint in diepte. Er wordt nu in alle richtingen gewerkt, aan de haven, het exportgebouw en den vloer.’

2 juni
Honselersdijk; ‘Lange spoortreinen met zoo’n 20 wagens achter den locomotief spreken van een omvangrijk goederenvervoer en doen uit dat oogpunt aangenaam aan. Toch kunnen zij ook groot ongerief veroorzaken op een onbeholpen liggende spoorbaan. Zoo’n lange trein versperde Woensdag dan het verkeer op den Nieuwen Weg bij de Jan Eversbrug, waar de wagons geruimen tijd over den weg stonden, zoodat alle verkeer ondoenlijk was. De bestuurder van een wachtende auto moest aan het station den machinist opzoeken om hem te vragen de lange wagenrij wat op te trekken.’

6 juni
Naaldwijk; De distributie-huishouding van de gemeente heeft haar nieuwe woning in het perceel naast het gemeentehuis betrokken. Daar zal deze tak van dienst, die telkens in omvang en belang toeneemt de zo nodige ruimte wel vinden, aldus de krant. De toegang tot het distributiekantoor is in de poort tussen de panden van de heer Boon en mej. De Wed. Poortman.

9 juni
Naaldwijk; op 6 juni is de dam gevallen die de uitgegraven kom van de haven van de exportveiling scheidde van de veilinghaven. De diepte is met water gevuld en dus haven geworden, bruikbaar voor de scheepvaart.
De heer Welling is met zijn familie naar Amerika vertrokken. Hij was in aanraking gekomen met de werkwijze in Amerika en dit trok hem meer aan dan de langzame cultuur in het Westland. Hij betekende veel voor de gemeente, maar in al zijn voortvarendheid kwam hij vaak in botsing met meer behoudende mensen.

16 juni
Naaldwijk; ‘De nieuwe haven bij het veilingsgebouw alhier, de vorige week in gebruik genomen, gaf de laatste heete dagen velen een welkome gelegenheid voor baden en zwemmen. Zouden we door deze verandering van de veiling nu op den duur ook werkelijk een badinrichting rijker worden?’

20 juni
Naaldwijk; ‘Onze naai- en knipschool staat voor een nieuw leven. Zij zal dit ingaan als de Westlandsche Vakschool voor meisjes.’ Verder bericht het artikel de bedroevende omstandigheden in het Westland wat betreft scholing der jeugd. De lagere school, dat is het wel zo’n beetje. Voor jongens is er dan nog wel een herhalingscursus voor de tuinbouw, maar voor meisjes is er helemaal niets. ‘Zij worden het donker ingestuurd.’ Men vindt het dus niet meer dan logisch dat deze Vakschool kan blijven bestaan.
Ook wordt vermeld dat de jeugd volop gebruik maakt om in de haven van de nieuwe veiling te zwemmen. Ook al keurt men het niet goed, ‘toch is dit gebaar van de jeugd weer een welsprekende uitnoodiging aan onze bestuurders om te zorgen voor een goede bad- en zweminrichting op een geschikte plaats. ’t Is ook een belang, waard behartigd te worden.’

23 juni
Naaldwijk; om een idee te geven wat de Vakschool voor lessen geeft, in de krant kan men het volgende lezen; ‘In het 1e jaar ontvangen de meisjes onderwijs in de verschillende nuttige handwerken en aan het eind van ’t jaar wordt een aanvang gemaakt met machine naaien en theorie.
In het 2e jaar wordt het linnen naaien en verstellen voortgezet en in de 2e helft komen de eerste beginselen van kostuum naaien, maatnemen en knippen aan de beurt. Verder ontvangen de leerlingen het geheele tweede jaar onderwijs in strijken (eenmaal per week) en in koken en voedingsleer (2 maal per week).
In het 3e jaar wordt het onderwijs van het tweede voortgezet en vervolledigd, dus kostuumnaaien, maatnemen en knippen, benevens een les per week in strijken en twee in koken en voedingsleer.
Gedurende alle drie de jaren volgen de leerlingen 2 maal per week onderwijs in fraaie handwerken, vooral met het oog op het versieren van kleedingstukken enz.’
Na 3 jaar krijgen zij een getuigschrift. Daarna kunnen zij nog 2 jaar de atelierklas volgen om zich te bekwamen in het vak kostuumnaaien.

26 juni 1917
Naaldwijk; De woningbouwvereniging Jacob van Campen zet een advertentie in de krant om het bouwen van 9 woningen, met rioleringen en straatwerken aan de Jacob van Campenstraat, aan te besteden. Inlichtingen hieromtrent zijn te verkrijgen bij de bouwkundige A.G.W. Dessing te Naaldwijk

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *